Politica de Confidențialitate

Notă informativă despre protecția datelor personale

1. Obiectul Informării
Pe această pagină sunt descrise modalitățile de gestiune a site-ului – în cele ce urmează „Site” – cu privire la prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor care îl consultă.
Prezenta Informare a fost emisă în conformitate cu art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679, precum și cu respectarea Prevederii Garantului pentru Protecția datelor Personale din 8 mai 2014, nr. 229, către toți subiecții interesați care interacționează cu serviciile web ale Fraternității Comunione e Liberazione, accesibile pe cale telematică, pornind de la adresa: https://ro.clonline.org. Prezenta Informare este emisă doar pentru site-ul https://ro.clonline.org și nu și pentru celelalte site-uri web consultate eventual de către utilizator prin linkurile prezente pe susnumitul site.
Prezenta Informare se inspiră și din Recomandarea nr. 2/2001 pe care autoritățile europeene pentru protecția datelor personale ce s-au reunit în Grupul instituit de art. 29 din directiva nr. 95/46/CE au adoptat-o în data de 17 mai 2001 cu scopul de a identifica anumite criterii minime în vederea strângerii de date personale on-line, și, mai ales, modalitatea, timpul și natura informațiilor pe care titularii prelucrării de date trebuie să le furnizeze utilizatorilor atunci când aceștia se conectează la paginile web, independent de scopurile conectării.

2. Identitatea și datele de contact ale Titularului prelucrării datelor

Titularul prelucrării datelor personale este Fraternitatea Comunione e Liberazione ce are birourile pe str. De Notaris 50, Milano, tel. 02.66595088, e-mail privacy@comunioneliberazione.org

3. Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor
Datele personale furnizate de către utilizatorii care trimit solicitări de expediere a materialelor informative (newsletter, documente, răspunsuri la cereri etc) sunt utilizate doar cu scopul de a realiza serviciul sau prestația solicitată.
Baza juridică a prelucrării datelor este deci consensul interesatului, exprimat prin cererea acestuia sau – prin instalarea de cookie-uri (vezi Secțiunea 9 a acestei Informări) – făcând click pe căsuța respectivă.
În cazul revocării consensului sau a refuzului de prelucrare a datelor, s-ar putea să nu fie posibilă rezolvarea solicitării sau furnizarea serviciului solicitat.
Refuzul consensului de instalare de cookie-uri (vezi Secțiunea 9 a prezentei Informări) sau dezactivarea lor poate face ca anumite pagini sau funcții ale site-ului să nu fie vizualizate corect.
Prelucrările datelor se vor efectua cu respectarea modalităților arătate la art. 5 al Reg. (UE) 679/2016, care prevede, printre altele, ca datele să fie prelucrate în mod licit, corect și transparent, stocate cu scopuri clare, explicite și legitime; adecvate, pertinente și limitate pentru ceea ce este necesar în vederea scopurilor pentru care sunt prelucrate, exacte, actualizate, păstrate în forma care să permită identificarea celui interesat pentru o perioadă de timp ce să nu depășească cea strict necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate, prelucrate astfel încât să garanteze o siguranță adecvată a datelor personale, inclusiv protecția - prin intermediul măsurilor tehnice organizatorice adecvate - față de prelucrări neautorizate ale datelor, prelucrări ilegitime și față de pierderea, distrugerea sau vătămarea accidentală, manuală (de exemplu, pe suport de hârtie) și / sau prin instrumente automatizate (de exemplu, prin folosirea procedurilor și a suporturilor electronice) și în orice caz trebuie să fie conforme cu dispozițiile normativelor în vigoare în acest domeniu.

4. Destinatarii datelor
Datele personale sunt comunicate terților doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru atingerea scopurilor mai sus arătate.
Nicio informație care derivă din serviciul web nu va fi comunicată sau difuzată.
Datele personale sunt comunicate pentru a fi prelucrate de către subiecți autorizați ai Titularului prelucrării de date în conformitate cu art. 4, n. 10, și a art. 29 a Regulamentului (UE) 2016/679 și de asemeni de către subiecți externi împuterniciți de Titularul de servicii tehnice și de întreținere, de încredere dovedită, care furnizează corespunzătoarele garanții de confidențialitate, pe baza actelor scrise stipulate în conformitate cu art. 28 al Regulamentului (UE) 2016/679.

5. Perioada de stocare a datelor
Datele personale sunt prelucrate cu instrumente automatizate și păstrate pentru perioada de timp strict necesară realizării scopurilor pentru care au fost strânse.

6. Transferul de date în străinătate
Acest site utilizează cookie-uri ale unor terțe părți precum Google și Facebook (a se vedea Secțiunea 9 a prezentei Informări).
Informațiile generate de către cookie-uri despre utilizarea site-ului vor fi deci dobândite de către terțe părți, pentru a fi prelucrate în străinătate (mai ales, în Statele Unite ale Americii). Atât Google cât și Facebook și-au certificat aderarea la principiile pertinente ale Privacy Shield.
Nu se efectuează alte transferuri de date personale în străinătate.

7. Locul prelucrării datelor
Prelucrările conexe serviciilor web ale acestui site au loc la sediul Titularului Fraternitatea Comunione e Liberazione, aflat în Milano, strada De Notaris 50.

8. Date de navigare
Sistemele informatice și procedurile software prevăzute pentru funcționarea acestui site web dobândesc, în desfășurarea lor normală, anumite date personale a căror transmisie este implicită utilizării protocoalelor de comunicare ale Internetului. Este vorba despre informații care nu sunt strânse în vederea asocierii lor cu subiecții interesați identificați, ci care prin însăși natura lor ar putea, prin elaborări și asocieri cu date deținute de către terți, să permită identificarea utilizatorilor. În această categorie de date se află adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de către utilizatorii care se conectează pe site, adresele cu denumirea URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea solicitării la server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care arată statusul răspunsului dat de către server (terminat, eroare etc) și alți parametrii care se referă la sistemul operațional și la mediul informatic al utilizatorului. Aceste date sunt utilizate doar cu scopul de a obține informații statistice anonime despre utilizarea site-ului și pentru a controla corecta funcționare și sunt șterse imediat după elaborarea lor. Datele ar putea fi utilizate pentru identificarea responsabililor în cazul unor eventuale infracțiuni informatice care dăunează site-ului: cu excepția acestei eventualități, datele, așa cum sunt, despre contactele web, nu sunt păstrate pentru o perioadă mai mare de șapte zile.

9. Utilizarea de cookie-uri
Pentru politica extinsă privind cookie-urile, faceți clic aici.

10. Site-uri web ale unor terțe părți
Site-ul conține conexiuni cu alte site-uri Web ale unor terțe părți care nu sunt proprietate sau sub controlul Titularului.
Acest lucru este valabil mai ales pentru link-urile către articole și pentru conținuturile multimedia găzduite de site-uri terțe (ex: You Tube) și vizualizate ca icoane pe site-ul nostru, întrucât sunt considerate de interes pentru utilizatori.
Prin activarea link-ului și / sau reproducând videoul prin alegere liberă și fiind responsabil direct de aceasta, utilizatorul trebuie să fie conștient că se conectează la un site terț care găzduiește conținutul sau videoul și că navigarea continuă pe acel site și în afara site-ului Titularului.
Titularul nu răspunde de prelucrarea datelor personale – prin intermediul cookie-urilor sau sub orice altă formă – efectuată autonom de aceste site-uri ale terților asupra cărora nu are nicio posibilitate de control.
Utilizatorul este deci invitat să ia notă de informațiile despre privacy furnizate de fiecare site și / sau să se adreseze administratorului site-ului.

11. Drepturi ale interesatului
Conform art. 13 alin. 2 lit. b), c) și d) și a art. de la 16 la 21 ale Reg. (UE) 679/2016, interesatul are dreptul:
  • Să ceară Titularului prelucrării datelor accesul la datele personale și rectificarea sau ștergerea acestora sau limitarea prelucrării care îl privește sau să se opună prelucrării acestora, pe lângă dreptul portabilității datelor;
  • Dacă prelucrarea este bazată pe acord, are dreptul să revoce acordul în orice moment, continuând să se păstreze caracterul licit al prelucrării bazate pe consens până la revocare;
  • Să propună o reclamație la Garantul pentru Protecția Datelor Personale sau să confrunte celelalte remedieri sub tutela interesatului prevăzute de normele în vigoare.


Prezentul document, publicat la adresa https://ro.clonline.org. constituie „Privacy Policy” a acestui site, și va putea fi subiect al eventualelor actualizări.